Household Hazardous Waste collection

April 28 in Plaistow
HHW, hazardous, waste